«ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ!!!

Αναδημοσίευση από τη τοπική εφημερίδα Αχαρναϊκά Νέα

Για την χρονική περίοδο 2005 – 2009, τους οποίους απαλλάσσει από κάθε καταλογισμό ευθυνών για παράτυπες ή μη νομότυπες δαπάνες που έγιναν μετά τη 1η Ιουλίου του 2005.

Ο Νίκος Παπαδήμας ξανά στο στίβο της Αυτοδιοίκησης

Δικαιωμένος δηλώνει ο πρώην Δήμαρχος Σπύρος Στριφτός

Προεκλογικό δώρο της απερχόμενης Κυβέρνησης προς δεκάδες αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους απαλλάσσει από κάθε καταλογισμό ευθυνών για παράτυπες ή μη νομότυπες δαπάνες που έγιναν μετά τη 1η Ιουλίου του 2005, με νομοσχέδιο που υπέγραψαν έξι Βουλευτές λίγο πριν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και την διάλυση της Βουλής.

Μέσα από το νομοσχέδιο 3801/2009 για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέρασε και το άρθρο 34, το οποίο έρχεται να λειτουργήσει ως «κολυμπήθρα του Σιλωάμ», για δαπάνες που είτε έγιναν παράτυπα, είτε απλά διενεργήθηκαν χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την επισήμανση ότι αυτές αφορούσαν άσκηση αρμοδιοτήτων, που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία, ή ακόμα κι αν υπήρξαν πλημμέλειες σε βάρος του προϋπολογισμού.

Το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο υπογράφτηκε και από το Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πέρασε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 και νομιμοποιεί τις δαπάνες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ακόμα και παράνομες από τα ελεγκτικά όργανα.

Πρόκειται για ρύθμιση που είχε κατατεθεί με τη μορφή τροπολογίας από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν τις εκλογές του 2004, αλλά τελικά αποσύρθηκε μετά το θόρυβο που προκλήθηκε με την υπόθεση Πάχτα και τελικά, πάλι λίγο πριν τις εκλογές υπογράφτηκε και αυτή τη φορά, με Κυβέρνηση της Ν.Δ., πέρασε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ρύθμιση θέτει δύο προϋποθέσεις για την άρση των καταλογισμών.

Να υπάρχουν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Νομαρχιών και Δήμων για τις δαπάνες και να έχουν ελεγχθεί από τον Περιφερειάρχη.

Μ’ αυτό τον τρόπο, πολλοί Δήμαρχοι, νυν και πρώην, απαλλάσσονται από ευθύνες που τους είχαν καταλογιστεί, με κάποιους να περνούν και στην αντεπίθεση, νιώθοντας δικαιωμένη, αφού το νομοσχέδιο δεν απάλλαξε μόνο… «γαλάζιους» αιρετούς, αλλά και «πράσινους» και άλλων… χρωμάτων.

Πιο αναλυτικά το άρθρο 34 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 34
«1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρ­μοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμε­νη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψή τους, συνέ­τρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υ­πηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρα­σχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων ή σε φορείς της περιοχής τους,
β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την η­μερομηνία κατάθεσης του παρόντος,
γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμη­θειών και η απασχόληση των εργασθέντων και
δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.
2. Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκ­προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα­θώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται».
Στο άρθρο 37 του ίδιου νόμου, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειάς του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού.
Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσης της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα».

Ο Νίκος Παπαδήμας ξανά στο στίβο της Αυτοδιοίκησης

Ένας από τους Δημάρχους που περνά στην αντεπίθεση μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου, το οποίο όπως φαίνεται το ανέμεναν, είναι και ο πρώην Δήμαρχος Άνω Λιοσίων κ. Νίκος Παπαδήμας.

Με αφορμή την κατάργηση των καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του, τώρα με το Νόμο 3801/09 και στην ουσία την έγκριση των ενεργειών του, προχωρά σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009, σε συνέντευξη τύπου, όπου εκτός από το συγκεκριμένο θέμα, αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την κάθοδό του στις ερχόμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές.

Δικαιωμένος δηλώνει ο πρώην Δήμαρχος Σπύρος Στριφτός

Συναισθηματική ένταση δημιούργησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών το άρθρο του νόμου 3801, όπου απαλλάσσει από κάθε καταλογισμό ευθυνών κάθε αιρετό της τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για κάποιες δαπάνες, έστω και με ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε προ έγκριση το άρθρο που αφορούσε τις οφειλές δημοτών και επιχειρήσεων στους Δήμους, το λόγο πήρε ο πρώην Δήμαρχος κ. Σπύρος Στριφτός, που αρχικά ρώτησε τον Δήμαρχο αν συμφωνεί με όλο το νόμο και ζήτησε να διαβαστεί το σχετικό άρθρο. Αμέσως μετά, με έντονη την συναισθηματική φόρτιση, τόνισε πως μ’ αυτό δικαιώνεται και ο ίδιος και οι συνεργάτες του για όσα τους καταλογίστηκαν και επανέλαβε πως δεν μπορεί να ανεχθεί τα όσα διαδίδονταν περί υπεξαίρεσης. Ήταν μάλιστα τόση η ένταση στον κ. Στριφτό που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις τελευταίες φράσεις του, που ήταν πως δέχεται οποιαδήποτε κριτική, εκτός από τις άδικες κατηγορίες περί κατάχρησης.